Your Role:

• Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w rozumieniu polskiego prawa budowlanego
• Kontrola projektów budowlanych i wykonawczych pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami i normami polskimi i europejskimi a także specyfikacją projektu
• Weryfikacja kompletności i opiniowanie dokumentacji projektowej składanej przez wykonawcę
• Analiza proponowanych materiałów
• Nadzór jakości wykonywanych prac oraz ich terminowości
• Dokonywanie odbiorów robót wspólnie z przedstawicielem wykonawcy oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w projekt
• Nadzór nad usunięciem stwierdzonych wad i usterek,
• Współpraca ze wszystkimi podmiotami biorącymi udział w inwestycji
• Uczestnictwo w naradach koordynacyjnych
• Przygotowywanie raportów i sprawozdań z wykonywanych robót
• Reprezentowanie interesów Inwestora

Requirements & Experience

• Stosowne uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – warunek konieczny,
• Uprawnienia do projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i do sprawowania nadzoru autorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – mile widziane
• Świadectwo kwalifikacyjne SEP E i D bez ograniczeń napięcia – warunek konieczny,
• Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
• Doświadczenie przy realizacji inwestycji elektroenergetycznych o wysokich napięciach – 110kV – linie napowietrzne, sieci elektryczne, stacje i podstacje energetyczne, GPZ, rozdzielnice, szafy sterownicze
• Co najmniej 5 lat doświadczenia w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej tj. Inspektora Nadzoru branży elektrycznej lub Kierownika Robót Elektrycznych
• Doświadczenie przy realizacji budowy farmy wiatrowej
• Znajomość procedur i warunków NC RfG
• Znajomość aktualnych przepisów Prawa Budowlanego, norm i warunków technicznych w zakresie powierzonych kompetencji
• Znajomość języka angielskiego w stopniu min. komunikatywnym
• Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
• Zdolność do pracy w zespole
• Sumienność, rzetelność, odpowiedzialność i samodzielność
• Dobra organizacja pracy
• Praktyczna znajomość pakietu MS Office, Microsoft Outlook

Personal Details:


1. Your Experience:

Wind Energy

Solar


2. Required Professional Licenses:

Do you have professional licenses that are necessary to fulfil the job description that you are applying for?

3. Upload CV:

4. Other comments/ Motivation

Other Jobs