Your Role:

• Reprezentowanie interesów Inwestora
• Pełnienie roli głównego punktu kontaktu z klientem
• Pełne zaangażowanie w proces budowlany na lądowych farmach wiatrowych, ze szczególnym naciskiem na zapewnienie jakości, przy jednoczesnej kontroli zgodności z przepisami bezpieczeństwa i ochrony środowiska
• Analiza decyzji i uzgodnień administracyjnych
• Nadzór, weryfikacja i monitorowanie poszczególnych faz projektu od momentu rozpoczęcia inwestycji do zakończenia prac budowlanych, testów oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń na użytkowanie i przekazanie inwestycji do eksploatacji
• Organizacja oraz prowadzenie spotkań koordynacyjnych i udział w spotkaniach technicznych
• Monitorowanie codziennej pracy wykonawców oraz nadzór pod względem realizacji umów
• Analiza i kontrola kamieni milowych projektu
• Wsparcie Inwestora w zakresie zarządzania umowami z wykonawcami i roszczeniami
• Monitorowanie harmonogramu i w razie potrzeby inicjowanie działań naprawczych
• Utrzymywanie dobrych stosunków z każdym podmiotem zaangażowanym w projekt (władzami lokalnymi, instytucjami, właścicielami działek itd.)
• Zapewnienie klientowi doradztwa technicznego w trakcie realizacji projektu
• Sporządzanie dziennych, tygodniowych i miesięcznych raportów
• Ocena ryzyka i analiza zagrożeń dla przebiegu procesu inwestycyjno-budowlanego
• Weryfikacja dokumentacji budowlanej, wykonawczej i powykonawczej a także innej dokumentacji projektowej wykonawców
• Inspekcje odbiorowe materiałów i urządzeń przybywających na miejsce
• Stały kontakt z projektantami poszczególnych branż, analiza i wyjaśnianie wątpliwości i błędów projektowych
• Udział w uzyskiwaniu zgód i pozwoleń niezbędnych do prowadzenia robót
• Koordynowanie zespołem Inspektorów nadzoru inwestorskiego

Requirements & Experience

• Uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej, drogowej lub elektrycznej i elektroenergetycznej bez ograniczeń,
• Uprawnienia do projektowania, w danej branży- mile widziane
• Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
• Co najmniej 8 lat doświadczenia w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej tj. Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy lub kierownika robót odpowiedniej branży
• Doświadczenie przy realizacji budowy farmy wiatrowej
• Znajomość aktualnych przepisów Prawa Budowlanego, norm i warunków technicznych w zakresie powierzonych kompetencji
• Dobra znajomość języka angielskiego
• Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
• Zdolność do pracy w zespole
• Sumienność, rzetelność, odpowiedzialność i samodzielność
• Dobra organizacja pracy
• Praktyczna znajomość pakietu MS Office, Microsoft Outlook
• Prawo jazdy kat. B

Personal Details:


1. Your Experience:

Wind Energy

Solar


2. Required Professional Licenses:

Do you have professional licenses that are necessary to fulfil the job description that you are applying for?

3. Upload CV:

4. Other comments/ Motivation

Other Jobs